Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-microorganism, anti-tumor, and immune activities of a novel polysaccharide isolated from Tricholoma matsutake

Hou Yiling, Ding Xiang, Hou Wanru, Zhong Jie, Zhu Hongqing, Ma Binxiang, Xu Ting, Li Junhua

Year : 2013| Volume: 9| Issue : 35 | Page no: 244-249

   This article has been cited by
 
1 Structure elucidation, immunomodulatory activity, antitumor activity and its molecular mechanism of a novel polysaccharide from Boletus reticulatus Schaeff
Siyuan Su, Xiang Ding, Yiling Hou, Binbin Liu, Zhouhe Du, Junfeng Liu
Food Science and Human Wellness. 2023; 12(2): 647
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Insights into health promoting effects and myochemical profiles of pine mushroom Tricholoma matsutake
Yifan Zhou, Hesham R. El-Seedi, Baojun Xu
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Extraction, Structure and Bioactivity of Polysaccharides from Tricholoma matsutake (S. Ito et Imai) Singer (Review)
G.-L. Wang, J.-Y. Li, Y. Wang, Y. Chen, Q.-L. Wen
Applied Biochemistry and Microbiology. 2022; 58(4): 375
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Structure, bioactivities and applications of the polysaccharides from Tricholoma Matsutake: a review
Mengjiao LI, Yukun ZHANG, Qi LU, Yuanzhen GAO, Ting YE, Chao WANG, Dongming XING
Food Science and Technology. 2022; 42
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Main functional ingredients, nutritional, and medicinal values of common wild edible fungi: a review
Xiaojing Shen, Qi Wang, Kunyi Liu, Jiao Cai, Hong Wang, Qian Zhang, Chen Zhang, Jiang Ping Fan
International Food Research Journal. 2022; 29(1): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Pyrosequencing and Taxonomic Composition of the Fungal Community from Soil of Tricholoma matsutake in Gyeongju
Minji Jeong, Doo-Ho Choi, Woo-Jae Cheon, Jong-Guk Kim
Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021; 31(5): 686
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Structure, Antioxidant Activity and In Vitro Hypoglycemic Activity of a Polysaccharide Purified from Tricholoma matsutake
Hui-Rong Yang, Lian-Hong Chen, Ying-Jie Zeng
Foods. 2021; 10(9): 2184
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Impact of polyphenols extracted from Tricholoma matsutake on UVB-induced photoaging in mouse skin
Minggao Deng, Jing Wang, Yong-Liang Li, Hui-Xiong Chen, Meiling Tai, Lili Deng, Biao Che, Zhi-Yun Du, Chang-Zhi Dong, Li Lin
Journal of Cosmetic Dermatology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 A Review of the Therapeutic and Biological Effects of Edible and Wild Mushrooms
G Anusiya, U Gowthama Prabu, N V Yamini, N Sivarajasekar, K Rambabu, G Bharath, Fawzi Banat
Bioengineered. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Antifatigue effect of functional cookies fortified with mushroom powder ( Tricholoma Matsutake ) in mice
Ning Ma, Hongling Tao, Hengjun Du, Liyan Zhao, Qiuhui Hu, Hang Xiao
Journal of Food Science. 2020; 85(12): 4389
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Comparative analysis of transcriptomes revealed the molecular mechanism of development of Tricholoma matsutake at different stages of fruiting bodies
Xian Tang, Xiang Ding, Yi-ling Hou
Food Science and Biotechnology. 2020; 29(7): 939
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Structure elucidation and bioactivities of a new polysaccharide from Xiaojin Boletus speciosus Frost
Hongqing Zhu, Xiang Ding, Yiling Hou, Yuming Li, Mei Wang
International Journal of Biological Macromolecules. 2019; 126: 697
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Structural characterization and immune regulation of a novel polysaccharide from Maerkang Lactarius deliciosus Gray
Siyuan Su, Xiang Ding, Lei Fu, Yiling Hou
International Journal of Molecular Medicine. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Microbial diversity associated with Tricholoma matsutake fruiting bodies
Q. Li,Ch. Chen,P. Penttinen,Ch. Xiong,L. Zheng,W. Huang
Microbiology. 2016; 85(5): 531
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Tricholoma matsutake Aqueous Extract Induces Hepatocellular Carcinoma Cell Apoptosis via Caspase-Dependent Mitochondrial Pathway
Yanzhen Wang,Yiling Chen,Xinrui Zhang,Guangsheng Cai,Shengshu An,Xue Wang,Lirong Teng,Di Wang
BioMed Research International. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Preparation, characterization, and anti-inflammatory effect of the chelate ofFlammulina velutipespolysaccharide with Zn
Shuwen Zhao,Biao Li,Guitang Chen,Qiuhui Hu,Liyan Zhao
Food and Agricultural Immunology. 2016; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Toll-like receptor 4-related immunostimulatory polysaccharides: Primary structure, activity relationships, and possible interaction models
Xiaorui Zhang,Chunhui Qi,Yan Guo,Wenxia Zhou,Yongxiang Zhang
Carbohydrate Polymers. 2016; 149: 186
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Purification, initial characterization and immune activities of polysaccharides from the fungus, Polyporus umbellatus
Ye Sun,Xiaoyan Zhou
Food Science and Human Wellness. 2014; 3(2): 73
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Effects of alginate on frozen-thawed boar spermatozoa quality, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activities
Jinghua Hu,Guoxia Geng,Qingwang Li,Xiuzhu Sun,Hualin Cao,Yawei Liu
Animal Reproduction Science. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20
. ;
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Read this article