Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-microorganism, anti-tumor, and immune activities of a novel polysaccharide isolated from Tricholoma matsutake

Hou Yiling, Ding Xiang, Hou Wanru, Zhong Jie, Zhu Hongqing, Ma Binxiang, Xu Ting, Li Junhua

Year : 2013| Volume: 9| Issue : 35 | Page no: 244-249

   This article has been cited by
 
1 Microbial diversity associated with Tricholoma matsutake fruiting bodies
Q. Li,Ch. Chen,P. Penttinen,Ch. Xiong,L. Zheng,W. Huang
Microbiology. 2016; 85(5): 531
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Preparation, characterization, and anti-inflammatory effect of the chelate ofFlammulina velutipespolysaccharide with Zn
Shuwen Zhao,Biao Li,Guitang Chen,Qiuhui Hu,Liyan Zhao
Food and Agricultural Immunology. 2016; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Tricholoma matsutake Aqueous Extract Induces Hepatocellular Carcinoma Cell Apoptosis via Caspase-Dependent Mitochondrial Pathway
Yanzhen Wang,Yiling Chen,Xinrui Zhang,Guangsheng Cai,Shengshu An,Xue Wang,Lirong Teng,Di Wang
BioMed Research International. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Toll-like receptor 4-related immunostimulatory polysaccharides: Primary structure, activity relationships, and possible interaction models
Xiaorui Zhang,Chunhui Qi,Yan Guo,Wenxia Zhou,Yongxiang Zhang
Carbohydrate Polymers. 2016; 149: 186
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Effects of alginate on frozen-thawed boar spermatozoa quality, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activities
Jinghua Hu,Guoxia Geng,Qingwang Li,Xiuzhu Sun,Hualin Cao,Yawei Liu
Animal Reproduction Science. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Purification, initial characterization and immune activities of polysaccharides from the fungus, Polyporus umbellatus
Ye Sun,Xiaoyan Zhou
Food Science and Human Wellness. 2014; 3(2): 73
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7
. ;
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Read this article