Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Simultaneous determination of four bioactive compounds in Glechoma longituba extracts by high performance liquid chromatography

Shan Qiyuan, Cao Gang, Cai Hao, Cai Baochang

Year : 2013| Volume: 9| Issue : 35 | Page no: 216-219

   This article has been cited by
 
1 Terpenoids from Glechoma hederacea var. longituba and their biological activities
Dong Hyun Kim, Song Lim Ham, Zahra Khan, Sun Yeou Kim, Sang Un Choi, Chung Sub Kim, Kang Ro Lee
Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2022; 18: 555
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Compositional Characteristics of Glucuronide Conjugates in Regional Glechoma hederacea var. longituba Herbal Extracts Using a Set of Polyphenolic Marker Compounds
Young Hye Hahm, Kun Cho, Yeong Hee Ahn
Plants. 2021; 10(11): 2353
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A review of plant characteristics, phytochemistry and bioactivities of the genus Glechoma
Ying Zhou, Ying-Jie He, Zhao-Jie Wang, Bin-Yuan Hu, Tian-Zhen Xie, Xia Xiao, Zhong-Shun Zhou, Xu-Yan Sang, Xiao-Dong Luo
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 271: 113830
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The phytochemistry, pharmacology and traditional medicinal use of Glechomae Herba – a systematic review
Liu Yang, Jiaxu Zhang, Senwang Zheng, Ajiao Hou, Song Wang, Huan Yu, Xuejiao Wang, Yingjie Xu, Haixue Kuang, Hai Jiang
RSC Advances. 2021; 11(31): 19221
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Quantification of chlorogenic acid, rosmarinic acid, and caffeic acid contents in selected Thai medicinal plants using RP-HPLC-DAD
Chayanon Chaowuttikul, Chanida Palanuvej, Nijsiri Ruangrungsi
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020; 56
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Identification of Polyphenol Glucuronide Conjugates in Glechoma hederacea var. longituba Hot Water Extracts by High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (HPLC-MS/MS)
Kun Cho, Yoon-Ji Choi, Yeong Hee Ahn
Molecules. 2020; 25(20): 4713
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 An Explanation of the Underlying Mechanisms for the In Vitro and In Vivo Antiurolithic Activity of Glechoma longituba
Qiang Liang,Xiaoran Li,Wangning Zhou,Yu Su,Shenbao He,Shuanglei Cheng,Jianzhong Lu,Wenjuan Cao,Yuke Yan,Xiaxia Pei,Jin Qi,Guangli Xu,Zhongjin Yue
Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Production of caffeic, chlorogenic and rosmarinic acids in plants and suspension cultures of Glechoma hederacea
Anne Sarah Döring,Maike Petersen
Phytochemistry Letters. 2014; 10: cxi
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 production of caffeic, chlorogenic and rosmarinic acids in plants and suspension cultures of< i> glechoma hederacea
d\"o
phytochemistry letters. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar]
10 Chemical composition and antioxidant activity of the ethanol extract and purified fractions of cadillo (Pavonia sepioides)
Cristian A. Gasca,Fabio A. Cabezas,Laura Torras,Jaume Bastida,Carles Codina
Free Radicals and Antioxidants. 2013;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article