Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Comparison of the protective effects of ferulic acid and its drug - containing plasma on primary cultured neonatal rat cardiomyocytes with hypoxia/reoxygenation injury

Ren Cong, Bao Yong-rui, Meng Xian-sheng, Diao Yun-peng, Kang Ting-guo

Year : 2013| Volume: 9| Issue : 35 | Page no: 202-209

   This article has been cited by
 
1 Natural Products as Sources of Multitarget Compounds: Advances in the Development of Ferulic Acid as Multitarget Therapeutic
Rajwinder Kaur, Ankita Sood, Damanpreet Kaur Lang, Rashmi Arora, Neeraj Kumar, Vishal Diwan, Balraj Saini
Current Topics in Medicinal Chemistry. 2022; 22(5): 347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Pseudosterins AC, Three 1-Ethyl-3-formyl--carbolines from Pseudostellaria heterophylla and Their Cardioprotective Effects
Guo-Bo Xu, Qin-Feng Zhu, Zhen Wang, Chun-Li Zhang, Xin Yang, Jin-Juan Zhang, Fu-Rui Wang, Jun Liu, Meng Zhou, Yong-Lin Wang, Xun He, Li-She Gan, Shang-Gao Liao
Molecules. 2021; 26(16): 5045
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Ferulic acid protects cardiomyocytes from TNF-a/cycloheximide-induced apoptosis by regulating autophagy
Chunxiao Li, Lu Chen, Min Song, Zhirui Fang, Lusha Zhang, Joel Wake Coffie, Liyuan Zhang, Lulu Ma, Qianyi Wang, Wenjie Yang, Leyu Fang, Shaoxia Wang, Xiumei Gao, Hong Wang
Archives of Pharmacal Research. 2020; 43(8): 863
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Coptisine protects cardiomyocyte against hypoxia/reoxygenation-induced damage via inhibition of autophagy
Yahui Wang,Qiangli Wang,Lu Zhang,Zunli Ke,Yuanyuan Zhao,Dongshan Wang,Hui Chen,Xi Jiang,Ming Gu,Shengjie Fan,Cheng Huang
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Ferulic Acid and Naturally Occurring Compounds Bearing a Feruloyl Moiety: A Review on Their Structures, Occurrence, and Potential Health Benefits
Eliane de Oliveira Silva,Ronan Batista
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Unconjugated bilirubin elevation impairs the function and expression of breast cancer resistance protein (BCRP) at the blood-brain barrier in bile duct-ligated rats
Ping Xu,Zhao-li Ling,Ji Zhang,Ying Li,Nan Shu,Ze-yu Zhong,Yang Chen,Xin-yu Di,Zhong-jian Wang,Li Liu,Xiao-dong Liu
Acta Pharmacologica Sinica. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The difference between blood-associated and water-associated herbs of Danggui-Shaoyao San in theory of TCM, based on serum pharmacochemistry
Yunlai Wang,Guoqiang Li,Yu Zhou,Dengke Yin,Chunlei Tao,Lan Han,Xiaoli Yue,Yongfu Pan,Yao Yao,Daiyin Peng,Fan Xu
Biomedical Chromatography. 2016; 30(4): 579
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Dissolved oxygen concentration in the medium during cell culture: Defects and improvements
Kuan Zhang,Tong Zhao,Xin Huang,Yunlin He,Yanzhao Zhou,Liying Wu,Kuiwu Wu,Ming Fan,Lingling Zhu
Cell Biology International. 2016; 40(3): 354
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 阿片受体, pi3k/akt 和 erk 信号通路在瑞芬太尼预处理减轻大鼠心肌细胞缺氧/复氧损伤中的作用
吴昊 and 何淑芳 and 朱海娟 and 金世云 and 胡军 and 张野
中华麻醉学杂志. 2013; 33(009): 1117-1120
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Read this article