Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Protective effects on myelosuppression mice treated by three different classic chinese medicine formulae

Zhao An-bin, YU Bin, WU Xian-Lin, Cao Ke-Jian, LI En-Qing, LI Qing-Mei, Chen Xiao-Yin

Year : 2011| Volume: 7| Issue : 26 | Page no: 133-140

   This article has been cited by
 
1 Florfenicol induces more severe hemotoxicity and immunotoxicity than equal doses of chloramphenicol and thiamphenicol in Kunming mice
Dongfang Hu,Ziqiang Han,Chunling Li,Lin Lv,Zilong Cheng,Sidang Liu
Immunopharmacology and Immunotoxicology. 2016; 38(6): 472
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Optimized Animal Model of Cyclophosphamide-induced Bone Marrow Suppression
Lizhi Feng,Qiuju Huang,Zhiying Huang,Hang Li,Xiaoxiao Qi,Ying Wang,Zhongqiu Liu,Xiaohong Liu,Linlin Lu
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2016; 119(5): 428
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effects of Traditional Chinese Medicine on Chemotherapy-Induced Myelosuppression and Febrile Neutropenia in Breast Cancer Patients
Huan Tian,Wei Qin,Wenjing Wu,Pi Guo,Yong Lu,Pengxi Liu,Qiang Liu,Fengxi Su
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015; 2015: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Echinacoside improves hematopoietic function in 5-FU-induced myelosuppression mice
Saisai Wang,Gang Zheng,Shousheng Tian,Yan Zhang,Lijuan Shen,Yongchol Pak,Yong Shen,Jing Qian
Life Sciences. 2015; 123: 86
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hematopoietic effects and mechanisms of Fufang E?jiao Jiang on radiotherapy and chemotherapy-induced myelosuppressed mice
Maoxuan Liu,Haining Tan,Xinke Zhang,Zhang Liu,Yanna Cheng,Dongliang Wang,Fengshan Wang
Journal of Ethnopharmacology. 2014; 152(3): 575
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Danggui Sini Decoction Ameliorates Myelosuppression in Animal Model by Upregulating Thrombopoietin Expression
Qing-quan Chen,Xuesong Han,Wan-ming Wang,Liangyu Zhao,Aimin Chen
Cell Biochemistry and Biophysics. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article