Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1UPLC-MS/MS of Atractylenolide I, Atractylenolide II, Atractylenolide III, and Atractyloside A in Rat Plasma after Oral Administration of Raw and Wheat Bran-Processed Atractylodis Rhizoma
Shizhao Xu,Xiaojie Qi,Yuqiang Liu,Yuhan Liu,Xin Lv,Jianzhi Sun,Qian Cai
Molecules.2018;23(12)3234
[DOI]
2Identification of Characteristic Autoantibodies Associated With Deficiency Pattern in Traditional Chinese Medicine of Rheumatoid Arthritis Using Protein Chips
Heru Zhao,Yin Zhang,Bin Liu,Li Li,Lulu Zhang,Mei Bao,Hongtao Guo,Haiyu Xu,Hui Feng,Lianbo Xiao,Wenjun Yi,Jianfeng Yi,Peng Chen,Cheng Lu,Aiping Lu
Frontiers in Pharmacology.2019;10(12)3234
[DOI]
3Comparison of the Modulatory Effect on Intestinal Microbiota between Raw and Bran-Fried Atractylodis Rhizoma in the Rat Model of Spleen-Deficiency Syndrome
Shanpeng Ma,Yujun Jiang,Beixue Zhang,Jian Pang,Xiaoying Xu,Jianzhi Sun,Xin Lv,Qian Cai
International Journal of Environmental Research and Public Health.2019;16(17)3183
[DOI]
4Fecal metabonomics study of raw and bran-fried Atractylodis Rhizoma in spleen-deficiency rats
Yuqiang Liu,Shanpeng Ma,Qian Cai
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2020;189(17)113416
[DOI]
5Deep-Fried Atractylodis Rhizoma Protects against Spleen Deficiency-Induced Diarrhea through Regulating Intestinal Inflammatory Response and Gut Microbiota
Kun Shi,Linghang Qu,Xiong Lin,Ying Xie,Jiyuan Tu,Xianqiong Liu,Zhongshi Zhou,Guosheng Cao,Shuiqing Li,Yanju Liu
International Journal of Molecular Sciences.2019;21(1)124
[DOI]
6Metabolomics analysis reveals the mechanisms of the effect of Sijunzi decoction on spleen deficiency syndrome in a rat model
Qinghua Yan,Huili Mao,Jianyi Guan
Microchemical Journal.2020;152(1)104422
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe