Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Tetrahydroxystilbene Glucoside Suppresses NAPDH Oxidative Stress to Mitigate Apoptosis and Autophagy Induced by Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury in Mice
Feng Yu,Wei Xue,Liuyi Dong,Xiangyang Hu,Dake Huang,Kai Wang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019;2019()1
[DOI]
2Water extract from processed Polygonum multiflorum modulate gut microbiota and glucose metabolism on insulin resistant rats
Wen Gu,Min Yang,Qian Bi,Lin-Xi Zeng,Xi Wang,Jin-Cai Dong,Feng-Jiao Li,Xing-Xin Yang,Jing-Ping Li,Jie Yu
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;20(1)1
[DOI]
3Smurf1 aggravates non-alcoholic fatty liver disease by stabilizing SREBP-1c in an E3 activity-independent manner
Xin Zhang,Yutao Zhan,Wenjun Lin,Fei Zhao,Chaojing Guo,Yujiao Chen,Mengge Du,Dongnian Li,Lingqiang Zhang,Wei An,Hong-Rui Wang,Ping Xie
The FASEB Journal.2020;34(6)7631
[DOI]
42,3,4',5-tetrahydroxystilbene-2-O--D-glucoside exacerbates acetaminophen-induced hepatotoxicity by inducing hepatic expression of CYP2E1, CYP3A4 and CYP1A2
Shangfu Xu,Jie Liu,Jingshan Shi,Zhengtao Wang,Lili Ji
Scientific Reports.2017;7(1)7631
[DOI]
5Volatile Oil ofAmomum villosumInhibits Nonalcoholic Fatty Liver Disease via the Gut-Liver Axis
Shanhong Lu,Ting Zhang,Wen Gu,Xingxin Yang,Jianmei Lu,Ronghua Zhao,Jie Yu
BioMed Research International.2018;2018(1)1
[DOI]
6A New Strategy for Rapidly Screening Natural Inhibitors Targeting the PCSK9/LDLR Interaction In Vitro
Li Li,Chen Shen,Ya-Xuan Huang,Ya-Nan Li,Xiu-Feng Liu,Xu-Ming Liu,Ji-Hua Liu
Molecules.2018;23(9)2397
[DOI]
7Inflammation inhibition and gut microbiota regulation by TSG to combat atherosclerosis in ApoE-/- mice
Fengjiao Li,Ting Zhang,Yanran He,Wen Gu,Xingxin Yang,Ronghua Zhao,Jie Yu
Journal of Ethnopharmacology.2020;247(9)112232
[DOI]
8A Candidate Drug for Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Review of Pharmacological Activities of Polygoni Multiflori Radix
Mengting Zhou,Naihua Hu,Meichen Liu,Ying Deng,Linfeng He,Chaocheng Guo,Xingtao Zhao,Yunxia Li
BioMed Research International.2020;2020(9)1
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe