Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Effect Of epigallocatechin-3-gallate on the pharmacokinetics of amlodipine in rats
Xiuyuan Han,Haixia Zhang,Huihui Hao,Hangao Li,Xichun Guo,Dong Zhang
Xenobiotica.2019;49(8)970
[DOI]
2Effects of triptolide on pharmacokinetics of amlodipine in rats by using LC–MS/MS
Chengyin Zhang,Zhiqiang Gao,Lijuan Niu,Xuexun Chen
Pharmaceutical Biology.2018;56(1)132
[DOI]
3Minireview: Recent advances in the determination of flavonoids by capillary electrophoresis
Tingni Wu,Changzhu Yu,Rong Li,Jun Li
Instrumentation Science & Technology.2018;46(4)364
[DOI]
4Effects of triptolide on pharmacokinetics of fenofibrate in rats and its potential mechanism
Tonghui Li,Jijun Liu,Yingying Zheng,Shengchang Yang,Xun Liu,Xuejing Li
Xenobiotica.2019;49(2)211
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe