Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1The immunoglobulin D Fc receptor expressed on fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis contributes to the cell activation
Yu-jing Wu,Wen-sheng Chen,Heng-shi Chen,Xing Dai,Jin Dong,Ying Wang,Ling-ling Zhang,Yan Chang,Qiong Huang,Xiao-yi Jia,Wei Wei
Acta Pharmacologica Sinica.2017;38(11)1466
[DOI]
2Influence of the total saponin fraction from Dioscorea nipponica Makino on TLR2/4-IL1R receptor singnal pathway in rats of gouty arthritis
Qi Zhou,Fang Fang Lin,Shu Min Liu,Xiao Fang Sui
Journal of Ethnopharmacology.2017;206(11)274
[DOI]
3Curcumin attenuates collagen-induced rat arthritis via anti-inflammatory and apoptotic effects
Qirui Wang,Chanqi Ye,Shukun Sun,Rong Li,Xiaojian Shi,Shuai Wang,Xiaoping Zeng,Nanzhen Kuang,Yulin Liu,Qiaofa Shi,Renping Liu
International Immunopharmacology.2019;72(11)292
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe