Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Antinociceptive effect of isoorientin against neuropathic pain induced by the chronic constriction injury of the sciatic nerve in mice
Guoxin Zhang,Ning Liu,Chunhao Zhu,Lin Ma,Jiamei Yang,Juan Du,Wenjin Zhang,Tao Sun,Jianguo Niu,Jianqiang Yu
International Immunopharmacology.2019;75()105753
[DOI]
2Variation in bioactive principles and bioactive compounds of Rosa rugosa fruit during ripening
Minjeong Kwak,Seung Hee Eom,Jinsu Gil,Ju-Sung Kim,Tae Kyung Hyun
Journal of Plant Biotechnology.2019;46(3)236
[DOI]
3Virtual identification of novel PPARa/? dual agonists by scaffold hopping of saroglitazar
Wen-Qing Jia,Zhi Jing,Xin Liu,Xiao-Yan Feng,Ya-Ya Liu,Shu-Qing Wang,Wei-Ren Xu,Jian-Wen Liu,Xian-Chao Cheng
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.2018;36(13)3496
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe