Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Metabolite profiling, arginase inhibition and vasorelaxant activity of Cornus mas, Sorbus aucuparia and Viburnum opulus fruit extracts
Alexandra Bujor,Anca Miron,Simon Vlad Luca,Krystyna Skalicka-Wozniak,Mihaela Silion,Robert Ancuceanu,Mihaela Dinu,Corine Girard,Céline Demougeot,Perle Totoson
Food and Chemical Toxicology.2019;133()110764
[DOI]
2Rapid discovery of chemical constituents and absorbed components in rat serum after oral administration of Fuzi-Lizhong pill based on high-throughput HPLC-Q-TOF/MS analysis
Zhen Zhang,Maoyuan Jiang,Xinyi Wei,Jinfeng Shi,Zhao Geng,Shasha Yang,Chaomei Fu,Li Guo
Chinese Medicine.2019;14(1)110764
[DOI]
3Simultaneous determination of loganin, morroniside, catalpol and acteoside in normal and chronic kidney disease rat plasma by UPLC–MS for investigating the pharmacokinetics of Rehmannia glutinosa and Cornus officinalis Sieb drug pair extract
Min Zhao,Jinhua Tao,Dawei Qian,Pei Liu,Er-xin Shang,Shu Jiang,Jianming Guo,Shu-lan Su,Jin-ao Duan,Leyue Du
Journal of Chromatography B.2016;1009-1010(1)122
[DOI]
4Multi-component profiles through the blood-brain barrier in rat after oral administration of over-the-counter drug Keke capsule by ultra-performance liquid chromatography/quadrupole- time-of-flight MSE method
Pengfei Xu,Yonggui Song,Bingwei Feng,Qiang Zeng,Baixi Shan,Kuangyi Liu,Dan Su
Biomedical Chromatography.2019;33(1)e4380
[DOI]
5Recent development in liquid chromatography stationary phases for separation of Traditional Chinese Medicine components
Hongli Jin,Yanfang Liu,Zhimou Guo,Jixia Wang,Xiuli Zhang,Chaoran Wang,Xinmiao Liang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2016;130(1)336
[DOI]
6Rapid Analysis of Corni fructus Using Paper Spray-Mass Spectrometry
Yuan Guo,Zhixin Gu,Xuemei Liu,Jingjing Liu,Ming Ma,Bo Chen,Liping Wang
Phytochemical Analysis.2017;28(4)344
[DOI]
7Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Cornus officinalis Sieb. et Zucc
Jun Huang,Yiwei Zhang,Lin Dong,Qinghan Gao,Lei Yin,Hongfeng Quan,Rong Chen,Xueyan Fu,Dingbo Lin
Journal of Ethnopharmacology.2018;213(4)280
[DOI]
8Analytical strategies for the discovery and validation of quality-markers of traditional Chinese medicine
Jun-ling Ren,Ai-Hua Zhang,Ling Kong,Ying Han,Guang-Li Yan,Hui Sun,Xi-Jun Wang
Phytomedicine.2020;67(4)153165
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe