Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Rapid Determination of Chlorogenic Acid, Luteoloside and 3,5-O-dicaffeoylquinic Acid in Chrysanthemum Using Near-Infrared Spectroscopy
Zhengyan Xia,Yiming Sun,Chengyong Cai,Yong He,Pengcheng Nie
Sensors.2019;19(9)1981
[DOI]
2Discrimination of Chrysanthemum Varieties Using Hyperspectral Imaging Combined with a Deep Convolutional Neural Network
Na Wu,Chu Zhang,Xiulin Bai,Xiaoyue Du,Yong He
Molecules.2018;23(11)2831
[DOI]
3Discrimination of Chrysanthemum Varieties Using Hyperspectral Imaging Combined with a Deep Convolutional Neural Network
Anshu Alok,Prateek Jain,Jitesh Kumar,Kalpesh Yajnik,Purva Bhalothia
Molecules.2020;23(11)155
[DOI]
4Identification of UV-B radiation responsive microRNAs and their target genes in chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat) using high-throughput sequencing
Yanjun Yang,Jiena Guo,Jianmei Cheng,Zhifang Jiang,Ning Xu,Xinyan An,Zhehao Chen,Juan Hao,Siyu Yang,Zirui Xu,Chenjia Shen,Maojun Xu
Industrial Crops and Products.2020;151(11)112484
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe