Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Unconjugated bilirubin elevation impairs the function and expression of breast cancer resistance protein (BCRP) at the blood-brain barrier in bile duct-ligated rats
Ping Xu,Zhao-li Ling,Ji Zhang,Ying Li,Nan Shu,Ze-yu Zhong,Yang Chen,Xin-yu Di,Zhong-jian Wang,Li Liu,Xiao-dong Liu
Acta Pharmacologica Sinica.2016;37(8)1129
[DOI]
2Dexmedetomidine attenuates hypoxia/reoxygenation injury in primary neonatal rat cardiomyocytes
Ke Peng,Yun Qiu,Jian Li,Zhao-Cai Zhang,Fu-Hai Ji
Experimental and Therapeutic Medicine.2017;14(1)689
[DOI]
3Ferulic acid protects cardiomyocytes from TNF-a/cycloheximide-induced apoptosis by regulating autophagy
Chunxiao Li,Lu Chen,Min Song,Zhirui Fang,Lusha Zhang,Joel Wake Coffie,Liyuan Zhang,Lulu Ma,Qianyi Wang,Wenjie Yang,Leyu Fang,Shaoxia Wang,Xiumei Gao,Hong Wang
Archives of Pharmacal Research.2020;14(1)689
[DOI]
4The difference between blood-associated and water-associated herbs of Danggui-Shaoyao San in theory of TCM, based on serum pharmacochemistry
Yunlai Wang,Guoqiang Li,Yu Zhou,Dengke Yin,Chunlei Tao,Lan Han,Xiaoli Yue,Yongfu Pan,Yao Yao,Daiyin Peng,Fan Xu
Biomedical Chromatography.2016;30(4)579
[DOI]
5Dexmedetomidine Protects Cardiomyocytes against Hypoxia/Reoxygenation Injury by Suppressing TLR4-MyD88-NF-?B Signaling
Jin-meng Gao,Xiao-wen Meng,Juan Zhang,Wei-rong Chen,Fan Xia,Ke Peng,Fu-hai Ji
BioMed Research International.2017;2017(4)1
[DOI]
6Dissolved oxygen concentration in the medium during cell culture: Defects and improvements
Kuan Zhang,Tong Zhao,Xin Huang,Yunlin He,Yanzhao Zhou,Liying Wu,Kuiwu Wu,Ming Fan,Lingling Zhu
Cell Biology International.2016;40(3)354
[DOI]
7Ferulic Acid and Naturally Occurring Compounds Bearing a Feruloyl Moiety: A Review on Their Structures, Occurrence, and Potential Health Benefits
Eliane de Oliveira Silva,Ronan Batista
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.2017;16(4)580
[DOI]
8Coptisine protects cardiomyocyte against hypoxia/reoxygenation-induced damage via inhibition of autophagy
Yahui Wang,Qiangli Wang,Lu Zhang,Zunli Ke,Yuanyuan Zhao,Dongshan Wang,Hui Chen,Xi Jiang,Ming Gu,Shengjie Fan,Cheng Huang
Biochemical and Biophysical Research Communications.2017;490(2)231
[DOI]
9Divide Precisely and Proliferate Safely: Lessons From Budding Yeast
Roberta Fraschini
Frontiers in Genetics.2019;9(2)231
[DOI]
10Improving the protective effects of aFGF for peripheral nerve injury repair using sulfated chitooligosaccharides
Yanmei Liu,Fenglin Yu,Beibei Zhang,Meng Zhou,Yu Bei,Yifan Zhang,Jianzhong Tang,Yan Yang,Yadong Huang,Qi Xiang,Yueping Zhao,Qian Liang,Yang Liu
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences.2019;14(5)511
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe